Subsidies voor cultureel erfgoedprojecten

Vanaf 2024 kan je via Erfgoedcel Zuidrand een subsidie aanvragen voor jouw cultureel erfgoedproject. Via twee subsidielijnen (kleine en grote projecten) geven we jouw project een duwtje in de rug.

De subsidie wordt uitgereikt voor projecten die gericht zijn op zorg en ontsluiting van het roerend en immaterieel erfgoed (i.e. cultureel erfgoed). 

Het gaat om acties die kaderen in één van de volgende thema’s:

 • Prikkelend presenteren van erfgoed
 • Collectiezorg
 • Samenbrengen en bewaren van collecties
 • Erfgoededucatie
 • Versterken van tradities, dialecten of vakmanschap

KLEINE CULTUREEL ERFGOEDPROJECTEN - HORIZON ZUIDRAND

Met de subsidie HORIZON ZUIDRAND willen we kleinere erfgoedinitiatieven van lokale actoren ondersteunen in de Zuidrand-regio (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel). We geven met deze microsubsidie een duwtje in de rug.

De subsidieerbare projectkost moet minimaal 250 euro bedragen. De subsidie van HORIZON Zuidrand dekt maximaal 75% van de kosten, met een maximum van 750 euro. Het project heeft een duidelijk begin- en eindpunt en loopt maximaal 2 jaar.

WIE KAN INDIENEN?

Volgende initiatiefnemers kunnen een aanvraag voor een microsubsidie indienen:

 • (erfgoed)verenigingen met werking in de Zuidrand-regio (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel)
 • Individuele initiatiefnemers uit de Zuidrand-regio (met domicilie of aantoonbare band (geboren en getogen, werken in..))
 • Instellingen (scholen, rusthuizen, ...) uit de Zuidrand-regio

Overheidsinstellingen en commerciële organisaties komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

WANNEER KAN JE INDIENEN?

De initiatiefnemer dient minstens 2 maanden voor aanvang van het project een aanvraag in aan de hand van het beschikbare aanvraagformulier. Er zijn twee indienmomenten: 15 maart en 15 november.

Een adviesgroep adviseert de Raad van Bestuur over het dossier op basis van vastgelegde criteria. De Raad van Bestuur beslist over het al dan niet toekennen en de hoogte van de subsidie. De Raad van Bestuur komt eind maart en begin december samen.

Ten laatste 3 maanden na de realisatie van het initiatief wordt het evaluatieformulier ingediend.

GROTE CULTUREEL ERFGOEDPROJECTEN - KRIJTLIJN ZUIDRAND

Met KRIJTLIJN ZUIDRAND willen we grotere cultureel-erfgoedprojecten van lokale actoren in de Zuidrand-regio (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel) ondersteunen en begeleiden. Voor deze projecten wordt gekeken hoe en of ze passen binnen de beleidsdoelstellingen van Erfgoedcel Zuidrand.

Belangrijk hierbij is dat het projectresultaat of het traject een meerwaarde creëert voor de cultureel-erfgoedgemeenschappen binnen het werkingsgebied. Het project komt met andere woorden niet slechts één partij binnen het werkingsgebied ten goede. Met KRIJTLIJN ZUIDRAND biedt Erfgoedcel Zuidrand inhoudelijke en/of financiële ondersteuning voor deze projecten of trajecten.

De samenwerkingsprojecten zijn gericht op de zorg voor en ontsluiting van roerend en immaterieel erfgoed. Het kan zowel gaan om behoud- en beheerprojecten als om publieksgerichte of participatieve initiatieven. Het project kan over meerdere jaren lopen.

De aanvrager bereidt samen met Erfgoedcel Zuidrand en de betrokken partners een projectfiche voor:

 • De aanvrager dient de projectfiche ten laatste in op 1 oktober voor projecten die starten in het volgende kalenderjaar
 • Er kan enkel ondersteuning gevraagd worden voor projecten die nog van start moeten gaan.
 • In samenspraak met Erfgoedcel Zuidrand (o.b.v. beschikbare personele en/of financiële middelen) worden de timing, de vorm van ondersteuning en verantwoordelijkheden vastgelegd.
 • Om de kwaliteit van de projecten te bewaken, kunnen externe deskundigen betrokken worden bij de opmaak van de projectfiche.

Afgewerkte aanvragen worden geadviseerd door een adviesgroep. De Raad van Bestuur beslist over de goedkeuring van de projecten en de toekenning van eventuele financiële middelen.

Voor deze projecten is geen aanvraagformulier beschikbaar. Je neemt hiervoor rechtstreeks contact met Erfgoedcel Zuidrand. 

Contactpersoon